A- A A+

Welke persoonsgegevens verwerken we precies

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Audifoon is de verkoper van gehoorapparaten, gehoorbescherming, hulpmiddelen voor slechthorenden en verstrekt tevens diensten van herstelling en naverkoop betreffende gehoorapparaten. Elke overeenkomst tussen de cliënt en Audifoon en elke aanbieding, bestelling, verkoop, naverkoop en de dienstverlening in België worden onderworpen aan Belgisch Recht, en de huidige algemene voorwaarden, die de cliënt aanvaard heeft door de bestelling van een product of dienst bij Audifoon of één van haar aangestelden.

2. Door de bestelling te plaatsen bevestigt de cliënt dat deze vanwege Audifoon voorafgaand werd geïnformeerd omtrent deze voorwaarden, de goederen en diensten die voorwerp zijn van de bestelling. Op diens beurt bevestigt de cliënt door de bestelling dat de cliënt aan Audifoon alle relevante en noodzakelijke informatie heeft verstrekt die van belang is bij de verstrekking van de dienst of de verkoop door Audifoon, zoals, doch niet beperkt daartoe, het voorschrift van de NKO-Arts dan wel het Audiologisch centrum.

3. Elke door Audifoon verstrekte offerte is gebaseerd op de op datum van de offerte beschikbare gegevens, en bindt Audifoon niet voor zover er na de offerte aanvullende informatie wordt verstrekt of aan Audifoon zou worden meegedeeld door bv. derden. Audifoon verbindt er zich toe, om, indien in de offerte belangrijke wijzigingen dienen te worden aangebracht ingevolge de aanvullende informatie, zoals ingevolge – ondermeer - een prijsstijging van het aangekochte product zelf of de onderdelen ervan, de cliënt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst te verwittigen. De prijs voor de goederen en diensten die zal worden aangerekend, is die, vermeld op de overeenkomst tussen partijen, en volgens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op datum van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op de datum dat de cliënt de definitieve bestelbon bevestigt.

4. Het gehoorapparaat en het toebehoren inclusief de batterijen, voorwerp van de overeenkomst, wordt verstrekt in de winkel van Audifoon, en bij levering getest. De batterijen gedurende de proef beperken zich tot een maximum van 1 blister per toestel. De cliënt zal ter gelegenheid van de levering het gehoorapparaat nakijken en de levering aanvaarden. De levering dekt de zichtbare gebreken. Bij levering zal tevens een handleiding worden overhandigd. Indien zich na levering problemen voordoen in het gebruik ervan zal de cliënt dit zo spoedig mogelijk melden aan Audifoon. Ten aanzien van de cliënten zal Audifoon een garantieperiode respecteren zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving. Deze garantie zal niet gelden in het geval de cliënt een onoordeelkundig gebruik maakt van het gehoorapparaat, alsook in het geval dat het gebrek in de werking van het gehoorapparaat het gevolg is van een schadegeval dat zich voordeed los van enige tussenkomst van Audifoon. Elk gebrek dat zich voordoet na de wettelijke garantietermijn of ten gevolge van het onoordeelkundig handelen of het gebrek aan voorzorg op eender welk ogenblik van de cliënt zelf, en waarvan de herstelling wordt gevraagd, zal worden aangerekend aan de cliënt buiten garantie.

5. In het geval de cliënt in de periode voorafgaand aan de definitieve levering van het bestelde gehoorapparaat vanwege Audifoon een gehoorapparaat tijdelijk in gebruik krijgt, dan zal hij dit apparaat met de beste zorgen behandelen en de overeengekomen vergoeding voor het gebruik ervan voldoen. Ter gelegenheid van de ingebruikname van het apparaat zal de staat ervan beschreven worden en zal de werking ervan getest worden. De cliënt wordt beschouwd als bewaarnemer ervan, en zal het apparaat na de overeengekomen termijn, terug leveren in de staat waarin de cliënt het kreeg. De cliënt draagt in die tussenperiode tevens het risico van verlies of beschadiging van het apparaat, en zal elke schade aan of verlies van het apparaat aan Audifoon vergoeden. Slechts in het geval de schade of het verlies van het apparaat te wijten is aan een externe oorzaak of overmacht zal de cliënt van diens vergoedingsplicht vrijgesteld zijn. Hetzelfde geldt in het geval Audifoon een apparaat heeft ter beschikking gesteld waarvan de werking vanaf de terbeschikkingstelling defect was.

6. In geval van verkoop buiten de ondernemingen en winkels afhangende van het hoofdkantoor van Audifoon heeft de cliënt het recht om gedurende een termijn van 7 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst af te zien van de aankoop middels een aangetekend schrijven aan Audifoon Borgerhout. Na de termijn van 7 werkdagen is de overeenkomst definitief, en is de cliënt gehouden tot afname van het gehoorapparaat, dan wel betaling van de overeengekomen prijs.

7. Betaling door de cliënt gebeurt bij levering, hetzij contant, hetzij per bancontact, behoudens indien anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. In geval van laattijdige betaling is de cliënt aan Audifoon een intrest verschuldigd van 1,5 % per maand of 0,05% per dag bovenop het niet betaalde bedrag, en dit tot de datum van volledige betaling. Bovendien zal de cliënt tevens vergoeding verschuldigd zijn van de door Audifoon bewezen gerechtskosten verbonden aan de inning van de verschuldigde bedragen. De gerechtskosten bedragen de eventuele dagvaardingskosten alsook de rechtsplegingsvergoeding zoals vastgesteld door het KB van 26.10.2007, alsook alle andere door Audifoon bewezen inningskosten.

8. In geval van betaling door de mutualiteit of de verzekering zal de cliënt aan Audifoon alle documenten en gegevens ter beschikking stellen teneinde Audifoon toe te laten de betaling te innen. Indien zich in de betaling via de mutualiteit dan wel de verzekering een probleem stelt, en Audifoon geen betaling krijgt van die instellingen, dan herneemt Audifoon haar rechten op betaling vanwege de cliënt rechtstreeks.

9. Zo lang geen volledige betaling is ontvangen door Audifoon, blijft Audifoon eigenaar van het geleverde gehoorapparaat. In het geval het gehoorapparaat voor herstellingen wordt binnengebracht bij
Audifoon of één van haar audiologen, dan beschikt zij bovendien over een retentierecht, en dit tot volledige betaling van alle achterstallige bedragen.

10. Beide partijen hebben de mogelijkheid om, in geval van contractuele wanprestatie van de andere partij de overeenkomst te ontbinden, en onverminderd het recht voor beiden om de effectief geleden en bewezen schade in te vorderen, doch enkel nadat de ingebreke blijvende partij een ingebrekestelling heeft ontvangen en de mogelijkheid kreeg om binnen de 5 dagen vanaf de ingebrekestelling hun wanprestatie te herstellen.

11. Audifoon zal de persoonsgegevens van de cliënt verwerken in een bestand, in het kader van een verantwoord bedrijfsbeheer. Dit bestand wordt op verzoek aangeleverd bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Onder verantwoord klanten- en bedrijfsbeheer wordt verstaan: het bewaren en verwerken van de gegevens voor bestellingen en klantenbeheer, het overmaken van commerciële aanbiedingen van Audifoon. De klanten van Audifoon hebben te allen tijde recht op inzage in hun gegevens alsook de mogelijkheid om deze te laten wijzigen en te laten verwijderen middels eenvoudig bericht aan Audifoon, Turnhoutsebaan 410, 2140 Borgerhout of via info@audifoon.be. De klanten van Audifoon kunnen te allen tijde verzoeken geen verdere berichten meer te ontvangen van Audifoon middels eenvoudig bericht aan Audifoon. Voor de gegevens die door de klanten en gebruikers zelf op de website worden aangebracht, gewijzigd en/of verwijderd, draagt Audifoon geen enkele verantwoordelijkheid.

12. In geval van betwisting geldt Belgisch Recht. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

13. Garantievoorwaarden: Hoortoestellen: standaard 3 jaar waarborg mits normaal gebruik. Luidsprekers: standaard 3 jaar waarborg mits normaal gebruik.(Tips en domes vallen niet onder waarborg). Gehoorbescherming, oorstukken, schaaltjes: 3 maanden op pasvorm. Breuk valt niet onder waarborg. In-Ear Monitor: 3 maanden op pasvorm. Kabelbreuk valt niet onder waarborg. Hulpmiddelen: 2 jaar waarborg mits normaal gebruik. Reparatie: 3 maanden enkel op de herstelde onderdelen.

Back to Top
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken